Společnost ECOREM a.s. poskytuje kompletní služby v oblastech:

 • výstavba a rekonstrukce rozvoden NN/VN
 • výstavba a rekonstrukce trafostanic sloupových i kioskových
 • projekce MaR/NN/VN
 • výroba rozvaděčů a kompenzací
 • vyvedení výkonu KJ/OZE
 • kabelové soubory NN/VN
 • elektroinstalace
 • slaboproudá instalace EPS-EZS-CCTV

Kontakt

ECOREM a.s.
Stará cesta 1127
675 31 Jemnice

tel.: +420 777 450 150

IČ: 27724409
DIČ: CZ27724409

ECOREM a.s.

wwwrozvodnaje společnost, která vznikla transformací původní společnosti Ecorem s.r.o. v roce 2007. Nyní naše společnost působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko montážní a servisní organizace v oblastech:

 • vyvedení výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 • výstavby a rekonstrukce trafostanic (sloupových a kioskových)
 • výstavby a rekonstrukce rozvoden NN / VN
 • vysokého napětí (VN)
 • nízkého napětí (NN)
 • měření a regulace (MaR)
 • realizace kabelových souborů NN / VN
 • revizní a servisní činnost průmyslových komplexů, rozvoden a transformoven
 • slaboproudé elektroinstalace

 

alt Za dobu svého trvání naše společnost realizovala více než 1000 zakázek menšího i většího rozsahu a to nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí (např.Slovensko, Rusko, Srbsko, Polsko). Za rok 2013 byl celkový obrat společnosti 50 mil Kč. Samozřejmostí je pojištění společnosti proti škodě na cizím majetku. 

Činnosti nabízené naší společností jsou založeny na zkušenosti a kvalitě, vyplývající z dlouholetého působení našich řídících pracovníků a montérů v oblasti energetiky. Společnost disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků s elektrotechnickým vzděláním.Odbornost pracovníků se průběžně zvyšuje účastí na školeních a seminářích.

V současné době naše společnost zavádí komplexní informační systém myWAC.

 

Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované
Společnost
ECOREM a.s.
Sídlo: Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice
IČ 27724409
zapsaná v OR pod sp. zn. B 7091 vedenou Krajským soudem v Brně
(dále jen „Společnost“ )
tímto v souladu s ustanovením § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje
rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o
přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie, které je obsaženo v notářském
zápisu NZ 130/2018, N 117/2018 ze dne 23.4.2018, sepsaném Mgr. Ludvíkem Vinopalem,
notářem se sídlem v Jihlavě, Husova 1643/26 ( dále jen „Rozhodnutí“).
Na základě Rozhodnutí se obě kusové listinné akcie na jméno bez jmenovité hodnoty akcie,
vydané Společností, na které je rozvrženo 100% základního kapitálu Společnosti ve výši
10.000.000,- Kč, mění na zaknihované kusové akcie na jméno.
Společnost vyzývá svého jediného akcionáře, aby nejpozději do dvou měsíců od tohoto
zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdal obě kusové akcie Společnosti, které
vlastní, v sídle Společnosti, a to v kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 15.00. hod.
Jediný akcionář Společnosti je povinen při odevzdání listinných akcií sdělit číslo svého
majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. ( dále jen „CDCP“), na který mají být zaevidovány jím
vlastněné zaknihované akcie Společnosti, a identifikační číslo účastníka CDCP, po kterým je
majetkový účet podřazen.
Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových
stránkách Společnosti.
Společnost dále zašle oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované jedinému akcionáři
na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
V Jihlavě dne 23.4.2018
Správní rada Společnosti

 

Ecorem a.s.

ECOREM a.s. působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko montážní a servisní organizace v oblasti nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN), vyvedení výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE), dále působí v oblasti realizací kabelových souborů NN / VN, výstavby a rekonstrukce rozvoden NN / VN a výstavby a rekonstrukce trafostanic (sloupových a kioskových) měření a regulace (MaR), slaboproudé elektroinstalace.

Ecorem na Slovensku

Ecorem Consulting s.r.o.

ecoremconsultingwww

Ecorem Consulting s.r.o. nabízí expertní a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí a BOZP.