Společnost ECOREM a.s. poskytuje kompletní služby v oblastech:

 • výstavba a rekonstrukce rozvoden NN/VN
 • výstavba a rekonstrukce trafostanic sloupových i kioskových
 • projekce MaR/NN/VN
 • výroba rozvaděčů a kompenzací
 • vyvedení výkonu KJ/OZE
 • kabelové soubory NN/VN
 • elektroinstalace
 • slaboproudá instalace EPS-EZS-CCTV

Kontakt

ECOREM a.s.
Stará cesta 1127
675 31 Jemnice

tel.: +420 777 450 150

IČ: 27724409
DIČ: CZ27724409

Osvědčení

Tisk

Soupis autorizací a oprávnění, kterými disponuje naše společnost  pro Českou republiku:

 

Oprávnění  k montáži, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu

 • §E1A:Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
 • §E1B: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení s nebezpečím výbuchu, vydaného technickou inspekcí ČR, organizací státního odborného dozoru v roce 2010.

Oprávnění podle vyhlášky MO č. 273/1999 Sb.,

 • v rozsahu určená elektrická zařízení bez omezení napětí včetně hromosvodů, v objektech třídy „A“ a „B“, která jsou v majetku vojenské správy, mají charakter vyhrazeného technického zařízení ve smyslu vyhl. ČÚBP č. 20/1979 a obsluhují  je obvykle zaměstnanci vojenské zprávy.

 

Oprávnění vydané ve smyslu §6a) odst.1 písm. C) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a § 3 vyhlášky ČBÚ a ČBÚ č. 20/1979 Sb, ve znění vyhl. ČBÚ a ČBÚ č. 553/1990 Sb.

 • §K montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • §K opravám a údržbě elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • §K revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem

V rozsahu vyhrazená elektrická zařízení bez omezení napětí, v objektech třídy A + B.

 

Osvědčení kurz montérů kabelových souborů NN a VN

 

Osvědčení dle vyhl. Č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektronice s pověřením:

 • Pro samostatnou činnost podle §6 vyhl. Č. 50/1978 Sb. Na vyhrazených elektrických zařízeních do 1000 V, objekty třídy „A“, včetně ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny
 • Pro řízení činnosti podle §7 vyhl. Č. 50/1978 Sb., na vyhrazených elektrických zařízeních do 1000 V, objekty třídy „A“, včetně ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny
 • Pro řízení činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních do 1000 V, objekty třídy „A“, včetně ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny, prováděné dodavatelským způsobem podle §8  vyhl. Č. 50/1978
 • Pro řízení provozu podle §8 vyhl. Č. 50/1978 Sb., na vyhrazených elektrických zařízeních do 1000 V, objekty třídy „A“, včetně ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny
 • Samostatným projektováním podle §10 vyhl. Č. Č. 50/1978 Sb., na vyhrazených elektrických zařízeních do 1000 V, objekty třídy „A“, včetně ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny

 

Soupis autorizací a oprávnění, kterými disponuje naše společnost  pro Slovenskou republiku:

 • Osvědčenie na činnosť revízny technik vyhradeného zariadenia elektrického bez obmedzenia napatia vrátane bleskozvodov  v objektech bez nebezpečenství výbuchu a v objektov s nebezpečenstvom výbuchu vydaného podľa §16 odst.1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia při práci.
 • Osvědčenie odbornej  sposobilosti podľa §23 vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. : elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky bez obmedzenia napatia vrátane bleskozvodov v objektech triedy A a B.
 • Osvedčenie revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického  bez obmedzenia napatia vrátane bleskozvodov v objektech bez nebezpečenství výbuchu a v objektech s nebezpečenstvom výbuchu
 

Ecorem a.s.

ECOREM a.s. působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko montážní a servisní organizace v oblasti nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN), vyvedení výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE), dále působí v oblasti realizací kabelových souborů NN / VN, výstavby a rekonstrukce rozvoden NN / VN a výstavby a rekonstrukce trafostanic (sloupových a kioskových) měření a regulace (MaR), slaboproudé elektroinstalace.

Ecorem na Slovensku

Ecorem Consulting s.r.o.

ecoremconsultingwww

Ecorem Consulting s.r.o. nabízí expertní a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí a BOZP.